PUBLIKUJ Z LIBER BLOGIEM

Tutaj opublikujesz swój artykuł, prześlij posta!

Posts Tagged ‘wieża telefoni komórkowej’

Niewidzialna śmierć

Posted by Femina Liberata w dniu 8 sierpnia, 2011

Stosowana przez ludzi nowoczesna technika przesyłania informacji WLAN (Wireless Local Area Network – bezprzewodowa lokalna sieć), technologia bezprzewodowa Wimax jest to ulepszona w zasięgu i szybkości wersja WLAN i najnowsza technologia, która jest wprowadzana od roku 2010 system LTE (ang. Long Term Evolution). Wyróżniający się zachowaniem dobrej komunikacji podczas ruchu – do 350 km/godz, zasięgiem stacji bazowej do 5 km oraz przepustowością do 150 MB/s. – tyle mówi definicja.

Sieci WLAN (WiFi) są niebezpieczne, gdyż WLAN-Router promieniują pulsująco z częstotliwością 10 Hz – hertzów (10 impulsów na sekundę). 8-12 hertzów to aktywność pulsowania fali mózgowych Alfa. Taka zbieżność powoduje poprzez zjawisko rezonansu zwiększoną absorpcję energii pól elektromagnetycznych i z tym zaburzenia pracy mózgu. Badania informatyków z Salzburga w roku 2000 udowodniły, że przerwy pomiędzy uderzeniami serca stają się krótsze pod wpływem WLAN. Pulsujące promieniowanie telefonów przenośnych DECT (telefony bezprzewodowe standardu DECT, które promieniują dzień i noc, bez przerwy z pełną mocą) i urządzeń w sieci bezprzewodowej WLAN przenika najgrubsze betonowe ściany i cienkie kości czaszki. Szczególnie zagrożone są dzieci, starzy ludzie i inne grupy ryzyka.

Wyniki badań dotyczące pulsującego promieniowania:

1. Uszkodzenia genów (pęknięcia DNA).
2. Zakłócenia wymiany międzykomórkowej.
3. Oddziaływanie na Centralny Układ Nerwowyotwarcie bariery krew-mózg: bakterie, trucizny i obce substancje mogą wejść łatwiej z obiegu krwi do mózgu.
– zmiany w EEG, także podczas snu
– zmniejszenie się zdolności uczenia się
– obniżenie pamięci
4. Osłabienie systemu odpornościowego (immunologicznego).
5. Zmiany w układzie hormonalnym. Obniżenie się poziomu hormonu                          regulującego- melatoniny.
6. Podwyższenie ryzyka zachorowania na raka.
7. Skłonności do bezpłodności, zniekształcenie płodu i zakłócenia przebiegu ciąży.
8. Niewydolność krążenia.
9. Obniżenie sprawności umysłowych, dając spowolnienie.                                           10.Znaczne pogorszenie się uwagi i szybkości reakcji (ważne w ruchu ulicznym).

We Francji od 12 lipca 2010roku,  jest zabronione w przedszkolach, szkołach podstawowych i wyższej używania telefonii komórkowej przez dzieci, uczniów, a także przez nauczycieli i personel szkolny. Ustawa ta rozszerza wcześniejszy z roku 2009 zakaz instalacji nadajników mikrofalowych (WLAN, WiFi, DECT, GSM, WiMax i najnowszego LTE, komunikujących falami elektromagnetycznymi w zakresie częstotliwości mikrofal)* na żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz zakaz instalacji WLAN (WiFi) w bibliotekach uniwerstytetu Sorbonne i dalszych.

scienzamarcia.blogspot

Najbardziej bulwersujące jest umieszczenie zdjęcia kilkuletniego dziecka z telefonem komórkowym przy głowie. Będzie to miało katastrofalne skutki. W czasie gdy najbardziej znani naukowcy i lekarze zalecają aby dzieci do 16 lat w ogóle nie używały telefonów komórkowych, w wielonakładowej prasie ukazuje się artykuł po przeczytaniu którego, albo po obejrzeniu zdjęcia, kolejne setki, a może tysiące małych dzieci dostanie od rodziców telefony komórkowe. Wśród nich będą również dzieci powracające po chemioterapii do domu, dzieci chore na białaczkę, które w nagrodę za męki zniesione w szpitalu dostaną od rodziców w nagrodę telefon komórkowy.

Co roku w Polsce na nowotwory głowy i szyi zapada 10 tysięcy osób. Onkolodzy umieścili telefony na liście poważnie podejrzanych o wpływ na powstawanie nowotworów. Szczególnie mają wpływ na powstawanie guzów mózgu w wieku, kiedy tkanka nerwowa się rozwija, czyli dziecięcym i młodzieńczym. 

Nie znaczy to oczywiście, że trzeba odebrać dzieciom telefony i schować je na dno szafy, ale powinny rozmawiać krótko i tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Francjia – Hérouville-Saint-Clair (24 000 miasto), połączenie WIFI na terenie szkół jest zakazane. Organizowane są specjalne kampanie dla dzieci młodzierzy by stosować zestawy głośno mówiące i słuchawki przy korzystaniu z komórek.
http://www.dailymotion.com/video/x95584_caen-les-antennes-relais inquietent_news

W Kanadzie poza zakazem używania komórek w szkołach, zabroniono też budowy w pobliżu szkół stacji bazowych telefonii komórkowej.

„Materiał TV Carolyn Jarvis of Global TV (Canada) reports on Wi-Fi in schools and the associated risks”

Carolyn Jarvis of Global TV (Canada) raport dotyczacy ryzyka użycia WIFI w szkołach i protestów rodziców z tym związanych.

W jednej ze szkół w Ontario – Kanada, grupa rodziców zorganizowała debatę na temat szkodliwości WIFI na dzieci w szkołach.  Rodzice i niezależni badacze uważają, iż urzędnicy Kanadyjskiej służby zdrowia opierają się na zbyt ogólnikowym raporcie.
Limit napromieniowania WIFI ustalony przez „Human Exposesure to Radiofrequency Electromagnetic Energy in Freguency Range” wynosi od 3kHz do 300GHz (Safety Code 6) i uchodzi za bezpieczną dawkę – oddziaływania na ludzi. Według niezaleznych badaczy, przepis nie jest adekwatny do aspektów, które powinny być ujęte tj. odległość i czas emisji i częstotliwość emisji. (Safety Code 6) jest mało wiarygodny i ogólnikowy. Nie bada wszystkich zmiennych, nie jest poparty szczegółowymi badaniami. Badania w (Safety Code 6) oparte są na błędnych przekonaniach. U osób wrażliwych na fale elektromagnetyczne, może wystąpić przyspieszone bicie serca, duszności, zawroty głowy i ogólne zmęczenie.

W Bawarii (Niemcy) Rząd Bawarski zaleca szkołom zrezygnować z WLAN, a w zamian tego instalować kablowe sieci komputerowe (LAN).

W Polsce przekaźniki stacji komórkowych ustawia się na budynkach szkół, szpitali, urzędów i innych firm. Pracownicy pracujący w takich budynkach pod przekaźnikami, codziennie narażani są na szkodliwe działanie tych fal. Stawia się je również w zbyt bliskich odległościach od budynków mieszkalnych.

Szpital w Wieluniu – Na budynku przekaźnik telefonii komórkowej

Tylko protesty ludności częściowo powstrzymują tych szalenców od ustawiania przekaźników gdzie popadnie. Normy są przekłamywane określają doraźne promieniowanie przekaźnika, brak oceny potencjalnych szkodliwych długofalowych skutków częstotliwości radiowych wykorzystywanych przez telefonię komórkową. Niejednokrotnie na budynku umieszczone są przekaźniki dwóch operatorów. Promieniowanie wówczas jest podwojone.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie (2008/2211(INI)

Tylko kilka pkt tej rezolucji:
„2. wzywa do szczególnego uwzględnienia skutków biologicznych przy dokonywaniu oceny potencjalnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie, zwłaszcza że według niektórych badań najbardziej szkodliwe skutki występują przy najniższych poziomach promieniowania; wzywa do aktywnego prowadzenia badań w celu przeciwdziałania potencjalnym problemom zdrowotnym poprzez opracowanie rozwiązań pozwalających wyeliminować lub ograniczyć pulsowanie i modulację amplitudy częstotliwości wykorzystywanych do transmisji;

9. wzywa państwa członkowskie, by wraz z operatorami z branży udostępniły społeczeństwu mapy przedstawiające narażenie na linie wysokiego napięcia, częstotliwości radiowe i mikrofale, zwłaszcza generowane przez maszty telekomunikacyjne, przekaźniki radiowe i anteny telefoniczne; wzywa do umieszczenia tych informacji na stronie internetowej, tak aby opinia publiczna mogła z łatwością się z nimi zapoznać, oraz do ich rozpowszechnienia w mediach.

14. ubolewa, że w wyniku systematycznego odkładania od 2006 r. wciąż nie opublikowano wniosków z międzynarodowego badania epidemiologicznego Interphone, którego celem jest stwierdzenie, czy istnieje związek między korzystaniem z telefonu komórkowego a niektórymi rodzajami raka, zwłaszcza guzami mózgu, nerwu słuchowego i ślinianki przyusznej;

15. podkreśla w tym kontekście apel o ostrożność skierowany przez koordynatorkę badania Interphone Elisabeth Cardis, która na podstawie obecnej wiedzy zaleca dzieciom racjonalne korzystanie z telefonu komórkowego i preferowanie telefonu stacjonarnego;

23. potępia niektóre kampanie marketingowe operatorów telefonicznych, szczególnie agresywne w okresie świątecznym przed końcem roku i podczas innych specjalnych okazji, np. sprzedaż telefonów komórkowych przeznaczonych wyłącznie dla dzieci czy też skierowane do nastolatków oferty abonamentów z „darmowymi minutami”;

28. wzywa państwa członkowskie do pójścia za przykładem Szwecji i uznania osób cierpiących na nadwrażliwość elektromagnetyczną za osoby niepełnosprawne w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony i równych szans;

Na nic rezolucje i dyrektywy, kiedy lobby komórkowe jest silniejsze i są tacy, którzy zaprzeczają niebezpieczeństwu Wi-Fi i dyskredytują stronę przeciwną.

Wpływ stacji bazowych GSM na okres życia ludności
20.4.07, tłumaczenie Krzysztof Puzyna
Univ.-Doz. Dr. Ferdinand Ruzicka
tytuł oryginalny:
Auswirkungen von GSM – Mobilfunkbasisstationen auf die Lebenszeit einer Bevölkerung
W roku 2007 w Engelhartstetten, Austria (704 mieszkańców) mogłem statystycznie wykazać szkodliwy wpływ telefonii komórkowej na średnią śmiertelność.

W Engelhartstetten od 10 lat stoją stacje bazowe telefonii komórkowej. Aktualnie w kwietniu 2007 r. maksymalne skażenie sumaryczne dochodzi do 4379 mikrowatów/m2*

*(przyp. tłumacza: skażenie elektromagnetyczne w normie polskiej dopuszcza 100 000 mikrowatów/m2)

Stacje bazowe telefonii komórkowej w Engelhartstetten 2004; (1) = silos należący do gminy z nadajnikami (2) = spichrz silosu z nadajnikami

Cytofizyczne badanie podstawowe więcej – http://iddd.de/umtsno//slupsk.htm#slupsk1

Omówienie wyników

Porównywana jest średnia śmiertelność mieszkańców po napromieniowaniu wsi Engelhartstetten przez 10 lat z licznych stacji bazowych telefonii komórkowej od końca 2004 do marca 2007r.
Wyniosła ona dla tego okresu czasu 70,7 +- 3,6 lat
(kobiety: mężczyzn = 79 : 21 %)

Średnia śmiertelność mieszkańców w Loimersdorf, wsi bez stacji bazowych telefonii komórkowej wyniosła 80,8 +-1,78 lat (kobiety : mężczyzn = 50 : 50%)

Wynik ten jest zatrważający, szczególnie przez to, że Loimersdorf jest oddalony tylko trzy kilometry i ma taką samą strukturę ludności i takie same (oprócz skażenia elektromagnetycznego ze stacji telefonii komórkowej) zanieczyszczenie środowiska.

Różnicę robi obciążenie napromieniowaniem ze stacji bazowych telefonii komórkowej. Wynik jest statystycznie znamienny (prawdopodobieństwo błędu < 0,009) !

Oprócz faktu, że mieszkańcy przy obciążeniu promieniowaniem ze stacji bazowych telefonii komórkowej zmarli średnio o 10 lat wcześniej niż bez obiążenia promieniowaniem ze stacji, pokazuje ten wymuszony raport oddziaływania na środowisko, że w Engelhartstetten zmarło 4 razy więcej kobiet niż mężczyzn, ale żyły one o 5 lat dłużej niż mężczyźni.

W Loimersdorf w obserwowanym okresie czasu zmarło tak samo dużo kobiet i mężczyzn, a kobiety żyły tam o 8 lat dłużej.

Czy stacje telefoni komórkowej powodują bezpłodność? 

Tekst pochodzi ze strony
http://iddd.de/umtsno//gelzok2.htm#piotr  

Pięć lat temu rybnicka firma Gawinex szukała ludzi do pracy na wysokościach przy montażu anten telefonii komórkowej. Zgłosili się, bo można było nieźle zarobić. Dziś są chorzy i bezpłodni.

Od Bieszczad po Śląsk montowali stacje bazowe telefonii komórkowej. Umieszczali anteny na istniejących już wieżach radiowo-telewizyjnych. Pracowali m.in. na Świętym Krzyżu koło Kielc, górze Wdżar niedaleko Nowego Targu.

W marcu zeszłego roku Marek (imię zmienione) poczuł się źle. Miał bóle i zawroty głowy. Zbigniew też narzekał na zdrowie. Zdarzyło mu się stracić przytomność. Dziś jest na rencie. Z trudem się porusza i mówi. Lekarze stwierdzili u niego padaczkę, zapalenie kręgosłupa i uszkodzenie układu nerwowego. Marek ma kłopoty z koncentracją i zaburzenia depresyjne. Łyka tabletki.

Obaj są przekonani, że zaszkodziło im promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez wieże radiowo-telewizyjne. – Gdy pracowaliśmy, nikt nie wyłączał urządzeń, bo to zbyt kosztowne. Pracowaliśmy po 10, 12 godzin dziennie – twierdzą.

Marek i jego żona przez dwa lata starali się o dziecko. Nie udawało się. Gdy przeczytał gdzieś, że pole elektromagnetyczne może powodować bezpłodność, zbadał nasienie. W jednym mililitrze spermy zamiast 20 mln plemników ma zaledwie od 2,5 do 6,5 mln. Do tego lekarz stwierdził całkowity brak ruchliwości plemników. Zbyszek też miał podobne wyniki.

– Ja na szczęście już ma dwójkę dzieci – mówi.

Żaden z lekarzy, do których się zwrócili, nie chce jednoznacznie potwierdzić, że ich kłopoty wiążą się z pracą, którą wykonywali. O szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego nie chciał z „Gazetą” rozmawiać żaden z kilku lekarzy, których o to zapytaliśmy.

Marek i Zbyszek w rybnickiej prokuraturze złożyli zawiadomienie o popełnieniu przez Gawinex przestępstwa. Zarzucają, że firma świadome naraziła ich na utratę zdrowia.

Janusz Stolarski, wiceprezes Gawinexu, jest przekonany, że obaj jego byli pracownicy symulują. – Zarabiali po 4 tys. zł. Kiedy ze względu na recesję obniżyliśmy im pensje, nagle zaczęli chorować – mówi. Twierdzi, że wszyscy pracownicy przechodzili obowiązkowe szkolenia i mieli uprawnienia. – Za każdym razem, gdy prowadzono prace w pobliżu stacji nadawczych, moce urządzeń obniżano do bezpiecznego poziomu – zapewnia Stolarski. – Donieśli na nas gdzie się dało, kilka razy sprawdzał nas PIP i sanepid. Nie stwierdzili uchybień, a prokurator umorzył sprawę.

Stolarski dodaje, że problemy Zbigniewa to efekt nadużywania przez niego alkoholu. – Dwa razy mieliśmy go już za to zwolnić. Uratowała go żona, która błagała byśmy tego nie robili – mówi.

Sprawdziliśmy. Sprawy nie umorzono: – Zarządzę ponowną kontrole w firmie, bo dostarczone dokumenty nie pozwalają ustalić, czy pracownicy byli przeszkoleni. Zamierzam zwrócić się też do Instytutu Medycyny Pracy o ekspertyzy medyczne – mówi Mariusz Lampart, prokurator prowadzący sprawę.

Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć do prokuratura dotarły wyniki badań pięciu następnych monterów, którzy skarżą się na podobne dolegliwości. 

Raport z 25 sierpnia 2009 roku „Telefony komórkowe powodują guzy mózgu”.

Cellphones Cause Brain Tumors, Says New Report by International EMF Collaborative 

źródła:
http://iddd.de/umtsno//slupsk.htm#slupsk1
http://scienzamarcia.blogspot.com/2010/11/la-cittadina-di-herouville-saint-clair.html
protestnaszafirowej.republika.pl

 

Posted in Ekologia, Internet, Zdrowie | Otagowane: , , , , , , | Leave a Comment »