PUBLIKUJ Z LIBER BLOGIEM

Tutaj opublikujesz swój artykuł, prześlij posta!

PROTEST PRZECIW USTAWIE „PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE”

Posted by Femina Liberata w dniu 13 października, 2011

Protest przeciw rugowaniu Polaków z Ojczystej Ziemi. 

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, bejda.iddd.de
Od niemal 20 lat zajmujemy się krzewieniem dziedzictwa kulturowego wsi łowickiej, działając w Stowarzyszeniu Regionalnym Wsi Urzecze „Łowiczanie”. Niepokojące, szokujące informacje o zagrożeniach dla tego terenu i dla terenu całej Polski, skłoniły nas do podjęcia radykalnych działań. Patrz też iddd.de/Frac.htm Z wyrazami szacunku i poważania Teresa Wojda i Maria Bejda

Ustawa z 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze narusza następujące artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Art. 32.” Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”
Art. 64.” Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.”
Art. 66. „Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.”
Art. 68.” Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
Art. 74. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.”
Art. 76.” Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.”

Z analizy zapisów tej ustawy wynika:

Odwiert gazu niekonwencjonalnego w Siekierkach k.Poznania Foto.T.Wojda

Eliminacja instytucji państwowych i samorządów z prawa wyboru i decyzji o sposobie zagospodarowania przestrzennego terenów, wg powiązanych art.: 7, 23, 95 (z poprawkami Senatu) 103, 188, 189,204 (z poprawkami Senatu).
Koncesja jest celem publicznym, a obszar górniczy terenem wyłączonym z innej działalności bez ustalania potrzeby, celowości, opłacalności i zgodności ze strategią rozwoju JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) .
Pozbawienie praw do własności obecnych właścicieli nieruchomości lub ich ograniczenie, wg powiązanych art.: 16,18, 19, 24, 36.2,188,189,191.
Ustanowienie koncesji jako nadrzędnego i ostatecznego aktu prawnego, ponad Konstytucją RP i innymi prawami wg w/w artykułów i art. 42.
Preferencje dla kopalni węgla brunatnego wg art. 36.2 i wyżej wymienionych(możliwość prowadzenia poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji, bez konieczności wykazania się prawem do dysponowania terenem – zakłada się z góry wywłaszczenia obecnych właścicieli gruntów, właściciele gruntów bezpośrednio sąsiadujących ze złożem nie są stroną w postępowaniu).
Zablokowanie prawa udziału społeczeństwa i samorządów w dostępie do informacji i do ochrony środowiska, wg art. 33 i art. 98, o dostępie do informacji geologicznej. Ogranicza to możliwości budowania strategii rozwoju JST.
Pozwolenie na bezkarne, decyzją urzędnika, bez udziału w procesie podejmowania decyzji obywateli i samorządów deponowanie pod ziemią spalin z CO2 i odpadów radioaktywnych (poprawka Senatu nr 23), co jest ukrytym celem projektowanej ustawy, zgodnie z rozdziałem 4 wg art. 124, 125, 126 i wyżej przytoczonymi, a co zablokuje na zawsze możliwość wykorzystania geotermii w Polsce i ograniczy dostęp do wody pitnej.
Możliwość bezkarnego i bezpłatnego dla koncesjonariusza zanieczyszczania wód podziemnych i ich agresywnej eksploatacji w procesie szczelinowania przy poszukiwaniu gazu łupkowego, zgodnie z art.20, który mówi:
Korzystanie z wód kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb zakładu górniczego jest bezpłatne (dla potrzeb jednego odwiertu próbnego potrzeba 2 milionów litrów wody – za darmo – oraz 9,5 ton Ethoxylated Octyphenol Petroleum, 19 tonTetramethylammonium cloride, 680 kilo Biocidów -źródło: http://iddd.deZatruciewodyprzezFrac.pdf oraz www.alterkino.org/gasland#more-2153 )

Zgodnie z Oświadczeniem Komisji Europejskiej REACH z 23.09.2011 r. : chemikalia używane do szczelinowania nie są zgodne z regulacjami unijnymi i są w Unii nielegalne.

Ustawa z 09.06.2011 r Prawo geologiczne i górnicze narusza m.in.:

– Konwencję z Aarhus z 25 czerwca 1998 roku o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska oraz przedstawienie stosunku instytucji europejskich do tej umowy międzynarodowej.
– Zasady Zrównoważonego Rozwoju zawarte w Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro z 14 czerwca1992r.
– Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 37/7 z 28.10. 1982 r. w sprawie Światowej Karty Przyrody i nr 45/94 z 14 grudnia 1990 r. o potrzebie zapewnienia zdrowego środowiska dla pomyślności jednostek,
– Europejską Kartę Środowiska i Zdrowia uchwaloną na Pierwszej Europejskiej Konferencji na temat Środowiska i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, 8 grudnia 1989 r.,
– Dyrektywy unijne dotyczące obszarów„Natury 2000”;
1) Dyrektywę 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Council Directive 79/409/EEC on Wild Birds), zwaną w skrócie Dyrektywą Ptasią, uchwalona 2 kwietnia 1979 roku, a następnie zmodyfikowaną dyrektywami 81/854/EWG, 85/411/EWG, 86/122/ EWG, 91/244/ EWG 94/24/EWG
2) Dyrektywę Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory , zwana Dyrektywą Siedliskową, uchwalona 21 maja 1992 roku i zmienioną dyrektywą 97/62EWG.
– Dyrektywę 96/61 /WE- strategia ochrony środowiska przed oddziaływaniem przemysłu.
– Dyrektywę w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IIPC) 96/61/EET.
– Dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie składowania odpadów 99/31.

Nie może mieć statusu celu publicznego zatłaczanie substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia obywateli R.P. np. przy szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobywania gazu ziemnego, czy przy podziemnym składowaniu skroplonego CO2.

Celem nadrzędnego interesu publicznego nie może być też składowanie odpadów radioaktywnych w górotworze, oraz tworzenie nowych kopalni odkrywkowych.

Nowe prawo geologiczne i górnicze dyskryminuje nas Polaków przekazując nasze terytorium we władanie obcych koncernów wydobywczych z prawem rugowania nas z naszej OJCZYSTEJ ZIEMI.

Ustawa narusza suwerenność państwa. Pozbawia Obywateli elementarnego prawa samostanowienia o losie własnym i przyszłych pokoleń Polski. W swych skutkach i w perspektywie sprowadzi katastrofę ekologiczną i humanitarną w wymiarze kontynentalnym.

Nie ma zgody i nigdy być nie może na ustawę, która likwiduje konstytucyjne prawa wszystkich Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i skazuje na zagładę.

NIE MOŻE BYĆ ŻADNEGO INNEGO NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO POLSKI PONAD PRAWO DO BEZPIECZNEGO ŻYCIA POLAKÓW W POLSCE !

Petycja – PROTEST PRZECIW USTAWIE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Gaz łupkowy: Czego nie mówi się oficjalnie w Polsce?

Artykuły:
Orlen chce szukać gazu koło Sieradza
Gaz Frackingowy przyczynia się do zanieczyszczenia wody.

Wywłaszczanie na warunkach i korzyściach, ale czyich?

Oburzeni stawkami za ziemie pod S8
Nie chcą zostać wysiedleni

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

 
%d blogerów lubi to: